Fmail10

نخستین نرم افزار پست الکترونیک و ویرایشگر فارسی است که برای استفاده از آن نیازی به تایپ فارسی وجود ندارد. کافیست متن مورد نظر خود را با استفاده از حروف ‏انگلیسی (be in shekl) تایپ کنید تا برنامه آن را بطور همزمان وva باba روشیraveshy کاملاkamelan هوشمندhoshmand به کلمات فارسی تبدیل کند

قابلیتghabeliat هایhaye برنامهbarname: (قسمتghesmat هایhaye ستارهsetare دارdaar تنهاtanha درdr ویندوزwindows XP وva 2000 فعالfaal هستندhastand)

  1. عدمa`dm نیازniaz بهbe کارkar باba صفحهsafhe کلیدclid فارسیfarsi
  2. ابزاریabzary ایدهideh آلaal برایbaraye نوشتنneveshtan ایمیلemail، پایانpaaian نامهname وva مقالهmaghale
  3. دارا بودنbudan تواناییtavanaii هایhaye یکyek ویرایشگرvirayeshgar حرفهherfeh ایi (شبیهshabih MS Word)*
  4. ایجادijad تصویرtasvir ازaz متن )باba قالبghaaleb هایhaye (GIF, JPG, BMPوva ارسالersal خودکارkhodkar آنan (ازaz طریقtarigh Yahoo mail, Hotmail, Outlook) بدینbedin ترتیبtartib دوستانتانdustantan نیازیniazy بهbe نصبnasb فونتfont برایbaraye مشاهدهٔmoshaahedeye ایمیلemail هایhaye شماshoma نخواهندnakhahand داشتdasht.
  5. اجراejra برbr رویroye ویندوزهایwindowshaye XP,2000,98,ME (بجزbejoz ویندوزwindows عربیarabi میکروسافتmikroosaaft وva ویندوزwindows 98 هایhaye فارسیfarsi شدهshode مثلmesle ویندوزwindows 98 پارسا)
  6. استفادهestefade ازaz شکلکهایsheklakhaye یاهوyahoo وva تصاویرtasaavir مختلفmokhtalef درdr متنmatn نامه*

همچنین در ویرایش حرفه ای برنامه امکانات زیر اضافه شده است:
1. ترجمهٔ متن انگلیسی‌ به فارسی‌ با اتصال به اینترنت
2. ترجمهٔ درجای لغات انگلیسی‌ و آلمانی‌ به فارسی‌ در حین نوشتن متن
3. لغت نامهٔ فارسی‌ به انگلیسی‌ و آلمانی‌ و بلعکس

farsi software farsi editor farsi email software

حتا اگر شما به تایپ فارسی‌ تسلط دارید بازهم میتوانید از امکانات این برنامه به عنوان یک ویرایشگر فارسی‌ قوی با امکان ارسال تصویر نامه استفاده کنید زیرا قابلیت استفاده از صفحه کلید فارسی‌ نیز در برنامه وجود دارد

 

persian email editor software farsi email barname

 

دانلود

  
نویسنده : 43 دانلود ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳